Tin tức

03 trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng

Trong thực tế, có nhiều trường hợp bán hàng, điều chuyển hàng hóa, thu mua hàng hóa nhưng không cần viết hóa đơn giao cho người mua. Dưới đây là 03 trường hợp không phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ.

 

I- KHÁCH HÀNG KHÔNG LẤY HOÁ ĐƠN

Khi bán hàng hóa cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, thường khách hàng sẽ không lấy hóa đơn nên doanh nghiệp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong trường hợp này. Theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 3, thông tư số 26/2015/TT-BTC thì:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế"

 

II. TỔNG THANH TOÁN DƯỚI 200.000 đồng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì doanh nghiệp không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Trong trường hợp này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo thứ tự bán hàng trong ngày .

Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

Cuối mỗi ngày, doanh nghiệp lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. 

03 trường hợp không xuất hoá đơn khi bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  03 Trường hợp không xuất hoá đơn khi bán hàng

III. HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN, TIÊU DÙNG NỘI BỘ ĐỂ TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:xuất

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

 

NHƯ VẬY: Nếu xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

TRÍCH DẪN NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA KHOẢN 7 ĐIỀU 3 THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại
Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, https://ketoancatphuong.com/tin-tuc/03-truong-hop-khong-phai-lap-hoa-don-khi-ban-hang-47.htmldịch vụ, bao gồm cả các
trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng
hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động
(trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không
được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử
dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc
in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự
in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn
thì không phải gạch chéo.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:
“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số
thuế của người mua”
Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường
hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết
ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành
“Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”,
“Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản
xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà,
tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên,
địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh
nghiệp.
Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán
hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực
thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.
64 CÔNG BÁO/Số 367 + 368/Ngày 22-3-2015

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi
lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế
(nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc
“người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy
hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người
mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi
đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập
hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo
hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” 


 

Trên đây là 03 trường hợp không xuất hoá đơn khi bán hàng. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Kế toán Cát Phượng để được tư vấn thêm nhé.

 

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ Kế Toán Cát Phượng qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!
 
CHÚC QUÝ BẠN LUÔN MAY MẮN THÀNH CÔNG
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÁT PHƯỢNG